Kaavoitus


Ilmakuva 2011

Kaavahankkeiden eri vaiheista kuulutetaan kaupungin kotisivuilla ja paikallislehti Sisä-Savossa. Asukkailla ja muilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä kaavahankkeen eri vaiheissa. Kaavahankkeista tiedotetaan lisäksi kerran vuodessa ilmestyvässä kaavoituskatsauksessa.

Kaavoituskatsaus 2018

Yleiskaavat ja asemakaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto. Merkitykseltään vähäiset asemakaavat hyväksyy kuitenkin tekninen lautakunta.


 Vireillä olevat kaavatyöt

Korttelin 212 osaa koskeva asemakaavan muutosehdotus ja korttelin
212 tontteja 6 ja 7 koskeva tonttijaon muutosehdotus


Kaavaselostus
Kaavakartta
Tonttijako
As Oy Rehtorinpihan esite

Korttelia 409 koskeva asemakaavan muutosluonnos ja hanketta
koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kuulutus
Kaavaselostus
Kaavakartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Iisveden - Miekkaveden rantayleiskaavaluonnos

Kaavaselostus
Kaavakartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Arvokkaat luonto- ja maisemakohteet
Rakennuskulttuuritarkastelu
Mitoitustaulukko
Mitoitusvyöhykkeet
Muinaisjäännösinventointi

Suvilahden asemakaavan muutosehdotus

Kaavakartta
Kaavaselostus
Peuran sahan alueen yleissuunnitelma
Peuran sahan alueen riskiarvio
Yleissuunnitelmapiirustukset

Korttelin 656 ja 672 sekä Kopolanpuiston osaa koskeva asemakaavan muutosehdotus ja korttelia 656 koskeva tonttijakoehdotus

Kaavakartta
Kaavaselostus
Tonttijako

     


Voimassaolevat yleiskaavat

Taajama-alueiden yleiskaava

Kaava-alue käsittää varsinaisen taajama-alueen Keskusta-Käpylä-Iisvesi lisäksi myös Kinnulanniemen alueen. Kaavalla ohjataan alueen maankäyttöä ja yhteiskuntarakenteen kehitystä vuoteen 2025 saakka.

Yleiskaavakartta Iisvesi
Yleiskaavakartta Käpylä
Yleiskaavakartta Keskusta
Yleiskaava määräykset
Yleiskaavaselostus


Lempyyn osayleiskaava

Kaava-alue käsittää Lempyyn kylän sekä lähivesitöjen  alueen.

Yleiskaavakartta
Yleiskaavaselostus


Lintharjun osayleiskaava

Kaava-alue käsittää varsinaisen Lintharjun alueen sekä Saunaniemen alueen.

Yleiskaavakartta
Yleiskaavaselostus